Comentaris perduts d'algunes de les Medicationis parabole d'Arnau de Vilanova. Estudi i edició