El Facetus «Moribus et vita», el Facet francès i el català, en el context escolar baixmedieval