Esporgar : manual d’avaluació crítica de la col·lecció

Manual de procediments per gestionar la col·lecció en una biblioteca pública