Jaume ROIG, Espill. Edició, transcripció i comentaris d’Antònia CARRÉ