La tradició poética i moralitzant del cérvol: la poesia 89 de March