Una aproximació a l'anàlisi de les comparacions extretes dels Bestiaris en els poetes del XIV i XV catalans