Alfons el Vell: Lletra a sa filla Joana, de càstig e de bons nodriments