la prospecció arqueològica: la base d'un procés estratigràfic